Team Connected 4.0

Het team

Team connected 4.0 wordt gevormd door Liset Faber, Marloes Fransen, Mandy van Kouwen en Sjors de Ridder. Liset is een pas afgestudeerd landschapsontwerper (Wageningen) en de andere drieteamleden zijn bezig met de afronding van hun studies aan de Universtitei Groningen (landschapsgeschiedenis), Universiteit Wageningen (Spatial Planning) en Universiteit Twente (Transportation Engineering and Mangement).

Locatie & Doelstelling

Plek: Kanaalzone Raalte

Opgave: Ruim 150 jaar geleden is het Overijssels Kanaal naar Raalte aangelegd. Sinds 1988 is er geen scheepvaart meer op het kanaal. De functie voor het dorp Raalte is daardoor sterk gewijzigd. Het ontbreekt echter aan een samenhangende visie voor de hele kanaalzone.

Het Plan

Het terugbrengen van het kanaal in de hoofden en harten van de Raaltenaar door het ontwikkelen van een programma.

Download het volledige plan (pdf)

Jury Rapport

Oordeel jury

Het plan koppelt verschillende elementen aan elkaar. Zo staat het plan in het teken van het verbeteren van de leefbaarheid; wandel- en fietspaden, pontons voor kano’s en het veiliger maken van verkeerssituaties. ‘Team Connected 4.0. wil graag verbindingen leggen tussen overheden, burgers en belanghebbenden om op een sociale en ruimtelijke manier de leegstand op landelijk, regionaal en lokaal niveau aan te pakken. De visie die wij hiervoor ontwikkeld hebben is als volgt: het gebruik maken van de identiteit van het gebied, om samen met bewoners en belanghebbenden tot een ontwerp te komen dat ook financieel haalbaar is. In deze visie zijn vier pijlers gebiedsidentiteit, participatie, ontwerp en onderzoek verwerkt’.

Hoewel de aanpak niet erg vernieuwend is onderkent de jury de meerwaarde. In het plan is op een zorgvuldige wijze gebruik gemaakt van de ruimtelijke kwaliteit en unieke waarden van de kanaalzone. Met de betrokken in het gebied is tijdens een druk bezochte informatieavond nagedacht over de kansen en potenties van de kanaalzone en dit heeft gerealiseerd in een gericht programma voor het gebied. Met waterschap en gemeente is gesproken over de opgaven en toekomstige ontwikkelingen die gaan spelen en hoe het programma hieraan zou kunnen bijdragen.

Dit alles heeft geleid tot een programma “van onderop” dat slim aansluit op lopende of toekomstige trajecten. De jury onderschrijft de gekozen aanpak en hoopt dat het te organiseren nazomerevenement onder bewoners zorgt voor nieuwe inspiratie voor herontwikkeling van de kanaalzone.

 

 

Oordeel jury op hoofdlijnen

  • Een programma van "onderop" dat slim aansluit op lopende of toekomstige trajecten
  • Weinig vernieuwende, doch effectieve aanpak
  • Veel draagvlak en participatie
  • Goede verbinding van verschillende elementen