Team Onderstroom

onderstroom

Het team

Team Onderstroom bestaat uit zes mensen die gezamenlijk een multidisplinair team vormen. De meesten hebben planologie gestudeerd, maar ook een achtergrond in de kunst, commerciële economie, vastgoed en sociaal pedagogische hulpverlening komen in het team terug. Teamleden zijn Jens, Daan, Martijn, Tom, Kim en Martijn.

Locatie & Doelstelling

Plek: Aupingfabriek aan de Laan van Borgele 70 te Deventer

Opgave: Na ruim honderd jaar heeft Auping de locatie verlaten en wordt een nieuwe invulling gezocht.

Het Plan

De ontwikkeling van een bedrijfverzamelgebouw dat flexibel in ontwikkeling en tijd is.

Download het volledige plan (pdf)

Jury Rapport

Oordeel jury

De jury spreekt haar waardering uit voor het initiatief van het team om zelf een locatie aan te dragen voor de prijsvraag, zelf contact met Auping te leggen en haar enthousiasme heeft weten over te brengen op dit bedrijf.

In gesprek met eigenaar, omgeving en potentiële ondernemers is een plan ontwikkeld dat als methodiek goed is uitgewerkt. Belangrijke elementen zijn scenario’s voor geleidelijke invulling en een goede analyse van beleidskaders. Dit leidt het thema’s maakindustrie en binnenvertier waarbij stimuleren van innovatie en creativiteit, duurzaamheid en omgevingsbewustzijn leidende principes zijn. De jury constateert dat de methodiek niet heel vernieuwen is maar wel gedegen en goed is uitgewerkt.

Uitvoering van dit plan kan zeker meerwaarde hebben voor de woonwijk waarbinnen de fabriek ligt. De analyse geeft duidelijk richting aan wat er aan activiteiten ontplooit kan worden, zodanig dat het past bij de buurt, binnen de historie en bij de wensen van ondernemers uit de buurt en bij de visie/ambitie van overheid. Daarbij heeft een analyse van de kwaliteit en unieke waarden van het gebied geleid tot een gebiedscanon.

De jury is onder de indruk dat in een kort tijdsbestek het gesprek met de buurt is ontwikkeld door het houden van een zestig interviews. Wat de eigenaar vindt van het plan blijkt niet heel duidelijk, maar het plan wekt de indruk dat de eigenaar wel is betrokken. Zo wordt aangegeven dat er geen aankoopprijs nodig is; de eigenaar blijft dus eigenaar. De jury is overtuigd van de marktpotentie, zeker gezien de huurprijs en het onderzoek waaruit blijkt dat financieel quitte wordt gedraaid bij een bezettingsgraad 50% van de locatie.

Een voorstel in het plan is de koppeling te leggen tussen een overdekte speelhal/tuin en het speelgoedmuseum. De jury vraagt zich af of vestiging van een museum in een buitenwijk van Deventer gaat slagen. Over het concept van een wijkfonds is de jury enthousiast, maar dit wordt in het plan minder uitgewerkt.

De jury constateert dat het plan kansrijk maar minder vernieuwend is. We hebben vertrouwen dat gezien het draagvlak bij eigenaar en omgeving realisatie van de grond kan komen.

 

Oordeel jury op hoofdlijnen

  • Team heeft de locatie zelf aangedragen en contact gelegd met Auping
  • Weinig vernieuwde aanpak, wel gedegen uitgevoerd
  • Draagvlak en participatie heel goed uitgewerkt en toegepast
  • Plan heeft marktpotentie
  • Twijfel over alloceren van museum in het in een buitenwijk gelegen pand