Ruimdenken over Ruimte en Zorg

Ruimte en Zorg is een actueel en urgent onderwerp. Door de toenemende vergrijzing en het scheiden van wonen en zorg blijven steeds meer ouderen en mensen met een functiebeperking zelfstandig of in een beschermde woonvorm wonen.

De vraag naar onder andere levensloopbestendige woningen neemt de komende jaren fors toe, en gedateerd zorgvastgoed komt leeg te staan.

 

Binnen Ruimte & Zorg ligt de focus op vier thema’s. Deze zijn aan bod gekomen tijdens het proces, en dus ook tijdens de manifestatie. Dit zijn de thema's:

 

Toekomstbestendig zorgvastgoed

De instroom van nieuwe bewoners naar verzorgingshuizen valt stil, waardoor woningen leeg komen te staan. Een deel van de verzorgingshuizen kan worden omgebouwd tot bijvoorbeeld verpleeghuizen, maar hier zijn aanzienlijke investeringen mee gemoeid. Niet al het bestaande zorgvastgoed is geschikt voor herontwikkeling, maar ook bestaande ruimtelijke wet- en regelgeving kan een obstakel zijn, met leegstand tot gevolg.

 

Bestaande woonvoorraad

Zorgaanbieders en woningcorporaties staan voor de opgave nieuwe woonzorgarrangementen te realiseren, aansluitend bij de vraag van bewoners. Het aanbod van geschikte woningen, zowel in de huursector als in de private sector, blijft achter bij de (toenemende) vraag. Burgers nemen steeds meer het initiatief om wonen en zorg zelf te organiseren. De overheid is nog zoekende hoe met deze initiatieven om te gaan.

Big data

De drastische verandering in het landschap van ruimte en zorg vraagt om nieuwe middelen. Mensen, maar ook apparaten, verzamelen steeds meer informatie en slaan deze op in de cloud: big data. Deze data worden geanalyseerd door overheden, zorgpartijen, verzekeraars, rekenkamers en corporaties. Deze schat aan informatie kan weer gebruikt worden voor datatoepassingen (zoals apps) die ruimte en zorg met elkaar kunnen verbinden. Maar hoewel de koppeling tussen ruimtelijke ontwikkeling en zorg van harte wordt toegejuicht, zijn specifieke datatoepassingen op dit gebied nauwelijks beschikbaar.

 

Openbare Ruimte

Hoe ziet een veilige en leefbare openbare ruimte eruit in een maatschappij waar zorgbehoevenden langer zelfstandig wonen? De openbare ruimte is van iedereen. Dus iedereen zou zich moeten kunnen bewegen in deze ruimte. Welke impact heeft de veranderende zorgsector op de openbare ruimte en de ruimtelijke kwaliteit?